Algemene voorwaarden

Artikel 1: voorwaarden toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Fruityfit en haar opdrachtgevers voor het geven van advies en/of over de uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coaching gesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei.
1.2 In de hierop volgende tekst draagt de naam “Fruityfit” de volgende betekenis: Fruityfit en de voor de uitvoer van overeengekomen opdrachten door deze organisatie ingeschakelde derden”.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Fruityfit deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 2: offertes en overeenkomsten

2.1 Alle door Fruityfit gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Fruityfit is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Fruityfit is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
2.2 Prijzen in offertes zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
2.3 Naast de voorwaarde in artikel
2.1, is er sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Fruityfit een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies en/of het opleiden, trainen of coachen van één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- aankoop of aanmeldingsformulier van Fruityfit. Het is ook mogelijk dat Fruityfit in overleg met de opdrachtgever een brief stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen.
2.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Fruityfit een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Fruityfit op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Fruityfit de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
2.5 Als Fruityfit de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Fruityfit aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 3: rechten en plichten

3.1 Bij elke overeenkomst tussen Fruityfit en haar opdrachtgever verplicht zich ertoe Fruityfit Fruityfit de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Fruityfit kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.
3.2 Met elke overeenkomst tussen Fruityfit en haar opdrachtgever accepteert Fruityfit inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Fruityfit zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.
3.3 Fruityfit heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Fruityfit gesloten overeenkomst. Fruityfit verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.
3.4 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
3.5 Als Fruityfit voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Fruityfit van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen. 3.6 Als de met Fruityfit gesloten overeenkomst betrekking heeft op het herhaaldelijk leveren van eenzelfde prestatie bij de opdrachtgever, is de met Fruityfit gesloten overeenkomst van kracht voor de duur van één jaar, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Zo’n overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging wederzijds niet tot een schadevergoeding verplicht zijn.

Artikel 4: doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)

4.1 Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn, zoals overeengekomen met de opdrachtgever. Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Fruityfit mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.
4.2 Fruityfit plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, opleiding of andere karakteristieke activiteit van Fruityfit in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.
4.3 Op sommige van onze programma’s zijn toelatingseisen van toepassing. In zulke gevallen is toelating tot deze programma’s afhankelijk van een schriftelijke of mondelinge toetsing van het niveau van de deelnemer(s).
4.4 Een deelnemer kan zich in overleg met Fruityfit en de organisatie waar deze persoon toe behoort laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk aan Fruityfit is doorgegeven. Voor vervanging berekent Fruityfit een bedrag van € 50,= aan administratiekosten door aan de opdrachtgever. Als het gaat om een programma waarop toelatingseisen van toepassing zijn, vervalt de mogelijkheid tot vervanging, tenzij tijdige toetsing organisatorisch haalbaar is. De kosten voor de toetsing van de vervanger worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 5: verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van programma’s

5.1 Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met Fruityfit kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
5.2 Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een programma op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Fruityfit en haar opdrachtgever ongekort van kracht.
5.3 In het geval van lopende of open programma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
5.4 Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen 2 weken en 1 week voor aanvang berekent Fruityfit een bedrag van 75% van het de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever door. De overige kosten komen met de verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging tussen 1 en 2 weken voor aanvang te vervallen.
5.5 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen 1 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan te Fruityfit vergoeden.
5.6 Bij verplaatsing binnen 2 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan <> te vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data.

Artikel 6: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk

6.1 In het geval van trainingen die Fruityfit voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
6.2 Als de opdrachtgever binnen de 24 uur voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Fruityfit op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt Fruityfit naast een bedrag van € 25,= administratiekosten, de door Fruityfit gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever. 6.3 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen 12 uur voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan Fruityfit te vergoeden.

Artikel 7: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning

7.1 Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.
7.2 De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Fruityfit

Artikel 8: overmacht

8.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
8.2 Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
8.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

Artikel 9: honorarium & betalingsvoorwaarden

9.1 Het honorarium van Fruityfit bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Fruityfit gewerkte tijdseenheid.
9.2 Alle door Fruityfit opgegeven prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
9.3 Alle door Fruityfit opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.
9.4 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
9.5 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan in Fruityfit overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.
9.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.
9.7 Indien op verzoek van de opdrachtgever door Fruityfit zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.
9.8 Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Fruityfit hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

Artikel 10: intellectuele eigendom en auteursrechten

10.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.
10.2 Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door Fruityfit aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Fruityfit voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 11: aansprakelijkheid

11.1 Fruityfit is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Fruityfit en haar medewerkers.
11.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Fruityfit in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Fruityfit bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.
11.3 Wanneer Fruityfit is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.
11.4 De totale vergoeding van Fruityfit aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan € 100,=.
11.5 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die Fruityfit uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.

Artikel 12: geheimhouding van vertrouwelijke informatie

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.
12.2 Als Fruityfit op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Fruityfit zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is niet Fruityfit gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 13: persoonsgegevens

13.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever Fruityfit bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Fruityfit beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Contactgegevens

The FruityFit Guide
info@fruityfit.be

Albert Biesbrouckstraat 11, 8800 Roeselare
BTW BE0684.765.461

https://fruityfit.be/contact

FruityFit